Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

dle:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

dále také jen: "Nařízení", "Nařízení GDPR" nebo jen "GDPR"

 1. Spolek:

TREND SPORT, z.s. IČO: 22823972

se sídlem Slezská 2255/5, 794 01 Krnov

zapsaný u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. L 12370

zastoupen prezidentem Ing. Dušanem Machovským

dále také jen: "Spolek"

je správcem osobních údajů subjektů údajů, tedy subjektem, jenž určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů subjektu údajů.

 1. Subjektem údajů se rozumí ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, tj. hráči a rodiče hráčů.

 1. Spolek zpracovává následující osobní údaje hráčů:

 1. jméno,

 2. příjmení,

 3. adresa,

 4. datum narození,

 5. rodné číslo,

 6. telefonní číslo,

 7. e-mailová adresa,

jakožto klasické osobní údaje

 1. fotografie,

 2. videozáznam ze hry

spadající pod označení zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9NařízeníGDP.R

 1. Spolek zpracovává následující osobní údaje zákonných zástupců hráčů mladších šestnácti (16) let:

 1. titul,

 2. jméno,

 3. příjmení,

 4. adresa,

 5. telefonní číslo,

 6. e-mailová adresa,

jakožto klasické osobní údaje.

 1. Účelem a právním základem pro zpracování osobních údajů hráčů je:

 • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR, tedy že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stanou je hráč, a pro účely registrace u Českého tenisového svazu

- týká se osobních údajů specifikovaných v čl. 3 pod písm. a), b), c), d), e)

 • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, tedy že zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu Spolku

- týká se osobních údajů specifikovaných v čl. 3 pod písm. f), g)

Oprávněným zájmem je v tomto případě zájem na rychlejší a efektivnější komunikaci s hráčem.

 • čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR, tedy souhlas se zpracováním osobních údajů

- týká se osobních údajů specifikovaných v čl. 3 pod písm. a), b)

Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů je udělován za účelem jejich zveřejnění na webových stránkách Spolku (případně ve spojení s fotografií subjektu údajů).

 • čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR, tedy souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů

- týká se osobních údajů specifikovaných v čl. 3 pod písm. h), i)

Souhlas se zpracováním osobního údaje ve smyslu fotografie (odst. 3, písm. h)) je hráčem udělen pro tréninkové účely a pro účely zveřejnění na webových stránkách Spolku; souhlas se zpracováním videozáznamu ze hry (odst. 3 písm. i)) je udělen pro tréninkové účely. Souhlas se zpracováním osobního údaje ve smyslu fotografie (odst. 3, písm. h)) je hráčem udělen rovněž pro účely registrace u Českého tenisového svazu.

 1. Účelem a právním základem pro zpracování osobních údajů zákonných zástupců hráčů mladších šestnácti (16) let je:

 • čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR, tedy že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

- týká se osobních údajů specifikovaných v odst. 4 pod písm. a), b), c), d)

Zákonnou povinností Spolku je komunikovat se zákonným zástupcem dítěte z titulu jejich zákonného zastoupení.

 • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, tedy že zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu Spolku

- týká se osobních údajů specifikovaných v čl. 4 pod písm. e), f)

Oprávněným zájmem je v tomto případě zájem na rychlejší a efektivnější komunikaci s hráčem.

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů - hráč, případně zákonný zástupce subjektu údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odmítne-li subjekt údajů - hráč nebo jeho zákonný zástupce souhlas se zpracováním výše specifikovaných osobních údajů udělit, není Spolek oprávněn vyvozovat z toho pro něj jakékoli negativní důsledky, s výjimkou těch, které plynou ze samotné podstaty neudělení tohoto souhlasu (např. neudělí-li zákonný zástupce souhlas se zveřejněním fotografie hráče, nemůže být fotografie tohoto hráče Spolkem pořízena a umístěna na webové stránky Spolku).

 1. Osobní údaje všech subjektů údajů (tj. jak hráčů, tak jejich zákonných zástupců) zpracovává Spolek po dobu aktivního členství ve spolku.

 1. K osobním údajům všech subjektů údajů (jak hráčů, tak jejich zákonných zástupců)mají přístup členové orgánů Spolku, nikoli však zaměstnanci Spolku.

 1. Mimo samotný subjekt údajů mohou být osobní údaje dále předány:

-Českému tenisovému svazu,

- právnímu zástupci Spolku,

- orgánu veřejné moci (soudu, orgánům činným v trestním řízení, apod.).

 1. Osobní údaje jsou získávány přímo od hráčů nebo/a jejich zákonných zástupců, případně jsou kontrolovány s údaji hráčů vedenými u Českého tenisového svazu.

 1. Osobní údaje subjektů údajů jsou uchovávány následovně:

 • údaje v elektronické podobě jsou uloženy v osobním počítači pod heslem

 • údaje v listinné podobě jsou uloženy v šanonu evidence klubu, GDPR

 1. Subjekt údajů má ve smyslu čl. 15 Nařízení právo na přístup k osobním údajům. Toto zahrnuje právo získat od Spolku potvrzení, zda dochází ke zpracování jeho osobních údajů, a pokud ke zpracování dochází, pak právo získat přístup k těmto údajům a k následujícím informacím:

 • seznam osobních údajů, které jsou zpracovány,

 • účel zpracování těchto osobních údajů,

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje subjektů údajů byly nebo budou zpřístupněny,

 • zdroje osobních údajů, nebyly-li získány přímo od subjektu údajů,

 • doba zpracování osobních údajů či způsob jejího určení,

 • existence práva požadovat po Spolku opravu/doplnění osobních údajů ve smyslu čl. 16 Nařízení, práva požadovat výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) ve smyslu čl. 17 Nařízení, práva na omezení zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 18 Nařízení, práva na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení, práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 21 Nařízení, práva podat stížnost u dozorového úřadu ve smyslu čl. 77 Nařízení a práva na soudní ochranu subjektů údajů ve smyslu čl. 78 a 79 Nařízení.

Žádost o uplatnění práva subjektu údajů podle tohoto článku zašle subjekt údajů na e-mailovou adresu Spolku, s tím, že Spolek požadované údaje zašle na e-mailovou adresu subjektu údajů, z níž byla žádost odeslána.Zašle-li subjekt údajů žádost v listinné podobě, a požádá-li zároveň o zaslání informace dle tohoto článku v listinné podobě (případně neuvede-li kontaktní e-mail, kam mu bude možné informace dle tohoto článku zaslat v elektronické podobě), bude mu Spolkem naúčtován administrativní poplatek ve výši 100,- Kč.

Spolek je povinen na žádost subjektu údajů ve smyslu tohoto článku písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde-li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Spolek povinen o tom subjekt údajů informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.

Pokud o to subjekt údajů požádá, je Spolek povinen mu vydat i kopii osobních údajů, které zpracovává, a to primárně v elektronické podobě. Požádá-li však subjekt údajů o předání kopií v listinné podobě, případně neposkytne-li Spolku pro tento účel e-mailovou adresu, poskytne Spolek kopie v listinné podobě. Za poskytnutí kopií v listinné podobě účtuje Spolek administrativní poplatek ve výši 3,- Kč/list.

 1. Subjekt údajů má právo po Spolku požadovat opravu či doplnění osobních údajů ve smyslu čl. 16 Nařízení, a to písemně na e-mail: machovsky.d@seznam.cz

Požaduje-li subjekt údajů ze strany Spolku písemnou reakci, je povinen žádost o uplatnění práva podle tohoto článku zaslat písemně - viz výše, s tím, že Spolek opravu či doplnění provede, a subjektu údajů zašlena jeho e-mailovou adresu, z níž byla žádost odeslána, potvrzení o provedení opravy/doplnění. Zašle-li subjekt údajů žádost v listinné podobě, a požádá-li zároveň o zaslání potvrzení o provedení opravy/doplnění dle tohoto článku v listinné podobě (případně neuvede-li kontaktní e-mail, kam mu bude možné potvrzení dle tohoto článku zaslat v elektronické podobě), bude mu Spolkem naúčtován administrativní poplatek ve výši 100,- Kč.

Spolek je povinen poskytnout na žádost subjektu údajů informace o opatřeních přijatých v souvislosti s jeho žádostí dle tohoto článku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde-li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Spolek povinen o tom subjekt údajů informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.

 1. Subjekt údajů má právo po Spolku požadovat výmaz svých osobních údajů (právo být zapomenut) ve smyslu čl. 17 Nařízení, to však pouze:

 • nejsou-li již tyto údaje potřebné pro účel, pro který jsou zpracovávány,

 • neexistuje žádný právní důvod pro zpracování těchto údajů,

 • byly-li osobní údaje zpracovány protiprávně,

 • je-li třeba, aby byly osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti.

I kdyby byly splněny výše specifikované podmínky, právo na výmaz osobních údajů subjekt údajů nemá, jestliže je zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu a informace,

 • pro splnění právní povinnosti dle platných a účinných právních předpisů, případně pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,

 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu nebo pro účely statistické,

 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,

 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Žádost o uplatnění práva subjektu údajů podle tohoto článku zašle subjekt údajů na e-mailovou adresu Spolku, s tím, že Spolek informaci o přijatých opatřeních zašle na e-mailovou adresu subjektu údajů, z níž byla žádost odeslána. Zašle-li subjekt údajů žádost v listinné podobě, a požádá-li zároveň o zaslání informace o přijatých opatřeních dle tohoto článku v listinné podobě (případně neuvede-li kontaktní e-mail, kam mu bude možné informace dle tohoto článku zaslat v elektronické podobě), bude mu Spolkem naúčtován administrativní poplatek ve výši 100,- Kč.

Spolek je povinen na žádost subjektu údajů ve smyslu tohoto článku písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde-li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Spolek povinen o tom subjekt údajů informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.

 1. Subjekt údajů má právo po Spolku požadovat omezení zpracování svých osobních údajů ve smyslu čl. 18 Nařízení, to však pouze:

 • popírá-li přesnost osobních údajů, a to po dobu, než přesnost Spolekověří; tyto osobní údaje pak mohou být po dobu trvání omezení zpracování zpracovány pouze ve smyslu uložení pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, v důležitém veřejném zájmu, pro ochranu zájmů jiné fyzické či právnické osoby, nebo jen se souhlasem subjektu údajů,

 • je-li zpracování osobních údajů protiprávní, a subjekt údajů nechce využít práva být zapomenut ve smyslu čl. čl. 17 Nařízení, ale tohoto práva,

 • Spolek již osobní údaje subjektu údajů nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Využije-li subjekt údajů tohoto práva, je Spolek povinen jej ještě před uplynutím doby pro omezení zpracování jeho osobních údajů informovat o tom, že bude omezení zpracování zrušeno.

Spolek je povinen informovat veškeré příjemce osobních údajů subjektů údajů o opravách, výmazech nebo omezení zpracování konkrétních osobních údajů.

Žádost o uplatnění práva subjektu údajů podle tohoto článku zašle subjekt údajů na e-mailovou adresu Spolku, s tím, že Spolek informaci o přijatých opatřeních zašle na e-mailovou adresu subjektu údajů, z níž byla žádost odeslána. Zašle-li subjekt údajů žádost v listinné podobě, a požádá-li zároveň o zaslání informace o přijatých opatřeních dle tohoto článku v listinné podobě (případně neuvede-li kontaktní e-mail, kam mu bude možné informace dle tohoto článku zaslat v elektronické podobě), bude mu Spolkem naúčtován administrativní poplatek ve výši 100,- Kč.

Spolek je povinen na žádost subjektu údajů ve smyslu tohoto článku písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde-li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Spolek povinen o tom subjekt údajů informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.

 1. Subjekt údajů má právo na Spolku uplatnit své právo na přenositelnost osobních údajů ve smyslu čl. 20Nařízení, které zahrnuje právo získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiném správci osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány automatizovaně. Je-li to technicky proveditelné, má subjekt údajů právo požadovat po Spolku, aby byly tyto osobní údaje předány (zaslány) jinému správci údajů napřímo.

Žádost o uplatnění práva subjektu údajů podle tohoto článku zašle subjekt údajů na e-mailovou adresu Spolku, s tím, že Spolek požadované údaje zašle na adresu, z níž byla žádost odeslána, případně na jinou adresu, která mu je sdělena subjektem údajů. Zašle-li subjekt údajů žádost v listinné podobě, a požádá-li zároveň o zaslání informace dle tohoto článku v listinné podobě (případně neuvede-li kontaktní e-mail, kam mu bude možné informace dle tohoto článku zaslat v elektronické podobě), bude mu Spolkem naúčtován administrativní poplatek ve výši 100,- Kč.

Spolek je povinen na žádost subjektu údajů ve smyslu tohoto článku písemně reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde-li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Spolek povinen o tom subjekt údajů informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.

 1. Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů ve smyslu čl. 21 odst. 1 Nařízení, jsou-li zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu Spolku ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Spolek tyto údaje dále nezpracovává, neprokáže-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku zašle subjekt údajů na e-mailovou adresu Spolku s tím, že Spolek odpověď zašle na e-mailovou adresu subjektu údajů, z níž byla námitka odeslána. Zašle-li subjekt údajů námitku v listinné podobě a požádá-li zároveň o zaslání informace o přijatých opatřeních dle tohoto článku v listinné podobě (případně neuvede-li kontaktní e-mail, kam mu bude možné informace dle tohoto článku zaslat v elektronické podobě), bude mu tím Spolkem naúčtován administrativní poplatek ve výši 100,- Kč.

Spolek je povinen poskytnout na námitku subjektu údajů informace o opatřeních přijatých v souvislosti s jeho námitkou dle tohoto článku bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení námitky; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení námitky. Dojde-li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Spolek povinen o tom subjekt údajů informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení námitky, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.

 1. Nepřijme-li Spolek opatření, o které subjekt údajů požádal, je Spolek povinen subjekt údajů opět ve lhůtě do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí žádosti informovat o důvodech.

 1. Subjekt údajů má právo podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále také jen: "Úřad")ve smyslu čl. 77 Nařízení stížnost, domnívá-li se, že zpracováním jeho osobních údajů došlo ze strany Spolku k porušení Nařízení. Proti závaznému rozhodnutí tohoto úřadu, nebo v případě, že se úřad stížností nezabývá nebo neinformuje-li subjekt údajů do tří (3) měsíců ode dne podání stížnosti o postupu ve věci je subjekt údajů oprávněn požadovat soudní ochranu.

Kontakt na Úřad je následující:

Úřad pro ochranu osobních údajů

sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 665 111

web: www.uoou.cz

 1. Subjekt údajů má právo na soudní ochranu, a to jak vůči Úřadu, tak vůči Spolku jakožto správci osobních údajů. Podrobnější informace k uplatnění práva na soudní ochranu jsou specifikovány v čl. 78 a 79 Nařízení.

 1. Je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů (s výjimkou případů, kdy ustanovení čl. 34 Nařízení GDPR tento postup Spolku neukládá), je Spolek povinen ohlásit Úřadu jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od okamžiku zjištění. Nestihne-li Spolek ohlásit porušení zabezpečení do 72 hodin, je povinen současně s pozdním ohlášením uvést Úřadu důvody takového zpoždění. Pravidlo o povinnosti oznámení porušení zabezpečení Úřadu se neuplatní, pokud je nepravděpodobné, že by mělo za následek riziko pro právo a svobody subjektů údajů. Oznámení na Úřad musí obsahovat náležitosti stanovené čl. 34 Nařízení GDPR.

 1. Další kontaktní údaje na Spolek:

 • e-mail: machovsky.d@seznam.cz

 • mobil: +420 602 704 959

V Krnově dne 25.5.2018

..........................................................

TREND SPORT, z.s.

Ing. Dušan Machovský,

prezident spolku

© 2024 TREND SPORT, z.s. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!